Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19), na sjednici Skupštine Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja “SVITANJE” održane dana 18.12.2019. donijela je

                                                                                           STATUT

                             UDRUGE ZA ZAŠTITU I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA “SVITANJE”

 

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguravanja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

 

Članak 2.

 

Naziv Udruge glasi: Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja “Svitanje”

Skraćeni naziv glasi: “Svitanje”.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom glasi: “Sunrise”

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

 

“Svitanje” je Udruga građana utemeljena radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

“Svitanje” je organizirano kao nevladina i neprofitna pravna osoba i registrirano je pri Gradskom uredu za opću upravu.

 

 

Članak 4.

“Svitanje” posjeduje pečat okruglog oblika. Uz obod je ispisan naziv Udruge, te mjesto sjedišta Udruge. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 5.

“Svitanje” zastupaju i predstavljaju Predsjednik/ca, Dopredsjednici i Tajnik/ca.  Upravni odbor može za zastupanje ovlastiti i druge osobe.

 

 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI “SVITANJA”

 

Članak 6.

 

Cilj i svrha Udruge “Svitanje” je:

-zaštita i promicanje mentalnog zdravlja.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja.

 

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 6. “Svitanje“ će obavljati sljedeće djelatnosti:

-otvaranje radionica za osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja, dnevnih centara, raznih oblika druženja, savjetovališta, grupa samopomoći i sl.

-predlaganje, organiziranje i provođenje programa koji će pridonijeti ostvarenju prava osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja na ravnopravnosti u drušvu, rad, stanovanje i druga ljudska prava

-pridonošenje ostvarenju odgovarajuće zdravstvene i socijalne zaštite osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja, predlaganjem zakonskih i pozakonskih akata nadležnim tijelima državne uprave te lokalne uprave ili samouprave

-djelovanje na edukaciji pučanstva glede poteškoća mentalnog zdravlja putem medija, tribina i slično

-pomoć u procesu socijalnog uključenja, uključenja na tržište rada i povećanje kvalitete života osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja

-uključivanje volontera u ostvarivanje ciljeva Udruge, suradnja s institucijama obrazovanja u osposobljavanju studenata

-izrada predmeta u okviru radne terapije kroz različite kreativne radionice

-pružanje usluge prehrane (“toplog obroga”), napitaka i bezalkoholnih pića u svojim poslovnim prostorijama i prostorima sukladno posebnom Zakonu

-okupljanje osoba, inicijativa i organizacija zainteresiranih za cjeloviti pristup čovjeku i društvu

-organizacija javnih događanja (kampanje, skupovi, festivali, izložbe, tribine, forumi, prezentacije i sl.) -izrada, izdavanje i distribucija promotivnih i edukacijskih materijala, stručnih publikacija, knjiga, biltena i multimedijskih materijala sukladno Zakonu

- umrežavanje, suradnja i razmjena s drugim srodnim organizacijama te članstvo u krovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu

- suradnja s profesionalnim osobama, ustanovama i tijelima državne vlasti u zemlji i inozemstvu

- organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, stručnim

razmjenama, obukama i sl. koji su u vezi s ciljevima i aktivnostima Udruge.

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja: prodaja vlastitih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini.

 

Članak 8.

“Svitanje” djeluje na području Republike Hrvatske.

“Svitanje” radi ostvarivanja svojih ciljeva može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju i zatvaranju podružnica donosi Upravni odbor. Unutarnjim aktom određuju se međusobna prava i obveze.

Podružnice Udruge nemaju pravnu osobnost.

“Svitanje” može surađivati i udružiti se s drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Članak 9.

 

Rad “Svitanja” je javan. Javnost se može ostvarivati preko sredstava internog ili javnog priopćavanja o radu “Svitanja” te vlastitom izdavačkom djelatnošću. “Svitanje” obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine i između zasjedanja preko sredstava internog priopćavanja ili održavanjem informativnih sastanka, radionica i slično. Rad sjednica tijela Udruge je javan. Javnost se može isključiti ako se na sjednici raspravlja o pitanjima za koja se Skupština izjasni da su od vitalne važnosti za rad Udruge.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 10.

 

Članom/icom “Svitanja” može postati svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba zainteresirana za aktivnosti u Udruzi.

Pravna osoba određuje po jednog zastupnika u svojstvu člana Udruge.

Članstvo u “Svitanju” može biti radno, podržavajuće i počasno.

Radni članovi/ce su fizičke osobe koje aktivno rade na osmišljavanju i provedbi projekata i programa Udruge, kao i oni koji sudjeluju u aktivnostima koje Udruga nudi.

Podržavajući članovi/ice su oni koji podržavaju rad Udruge financijski i/ili sudjelovanjem u osmišljavanju i provedbi programa iz područja djelatnosti Udruge.

Počasnim članom/icom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasne članove/ice Udruge imenuje Upravni odbor.

Svi članovi/ice Udruge, osim počasnih, plaćaju godišnju članarinu.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

 

Članak 11.

Članom/icom “Svitanja” se postaje upisom u Popis članova koji vodi Tajnik/ca Udruge.

Popis članova/ica vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i OIB člana, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u “Svitanju”.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima/icama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

 

Radni članovi/ice imaju pravo, obvezu i odgovornost:

-sudjelovati u radu “Svitanja” i radu Skupštine;

-neposredno odlučivati o svim pitanjima djelovanja “Svitanja” na Skupštini;

-birati i biti birani u tijela “Svitanja”;

-biti informirani o aktivnostima i financijskom poslovanju “Svitanja”.

Svi članovi/ice imaju pravo, obvezu i odgovornost:

-djelovanja na ostvarivanju ciljeva “Svitanja”

-pridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata “Svitanja”;

-obavljati dužnosti koje su preuzeli ili dobili uz vlastitu suglasnost od tijela “Svitanja”;

- štititi interese, ugled i imovinu “Svitanja”;

-plaćanja članarine;

-svojim sudjelovanjem u radu “Svitanja” doprinositi ugledu Udruge;

-informirati se o radu “Svitanja”.

Podržavajući članovi/ice ne sudjeluju u radu Skupštine “Svitanja”.

 

Članak 13.

 

Članovi/ice su dužni uplatiti članarinu 15 dana po učlanjenju te redovito plaćati godišnju članarinu do 1. ožujka za tekuću godinu.

Visinu godišnje članarine za pravne i fizičke osobe utvrđuje Upravni odbor.

Iznimno član/ica može biti oslobođen od plaćanja članarine ukoliko za to postoje valjani razlozi.

Odluku o oslobođenju od plaćanja članarine donosi Upravni odbor.

 

Članak 14.

 

Članstvo u “Svitanju” prestaje:

-dragovoljnim istupom;

-neplaćanjem članarine

-isključenjem iz članstva temeljem odluke Upravnog odbora ukoliko član/ica djeluje suprotno odredbama Statuta ili vrijednostima i interesima “Svitanja”. Isključeni član/ica ima pravo u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini “Svitanja”. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna:

-smrću člana/ice “Svitanja”;

-prestankom rada “Svitanja”.

Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko član/ica do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Prestankom članstva u “Svitanju”, prestaju i sve funkcije koje je član/ica u trenutku isčlanjenja obnašao/la.

 

Članak 15.

 

“Svitanje” se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor.               

 1. TIJELA “SVITANJA”

 

Članak 16.

 

Tijela “Svitanja” su:

 1. Skupština 
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik/ica
 5. Dopredsjednici
 6. Tajnik/ca
 7. Stručno savjetodavno vijeće Udruge

SKUPŠTINA “SVITANJA”

 

Članak 17.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja “Svitanjem”. Skupštinu sačinjavaju svi radni članovi/ice “Svitanja”.

Članak 18.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu skupštine saziva Predsjednik/ca “Svitanja” na vlastitu inicijativu i/ili na zahtjev Upravnog odbora.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/ca utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik/ca je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Upravni odbor ili najmanje 1/3 radnih članova “Svitanja”.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik/ca ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima “Svitanja” sjednicu Skupštine saziva 5 (pet) članova/ica “Svitanja” koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima “Svitanja”.

 

Članak 19.

 

Skupštinom predsjedava Predsjednik/ca “Svitanja”. U odsutnosti Predsjednika/ce, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj, koji se trajno čuva u arhivi “Svitanja”

Članak 20.

 

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje.

Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Skupštine. Odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

U slučaju nedostatka kvoruma, daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta. Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju nedostatka kvoruma i nakon odgode sjednice, Skupština se odgađa za osam (8) dana.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mijesto i tijelima i organima Udruge javi više kandidata.

Članak 21.

 

Skupština “Svitanja”:

 • · utvrđuje politiku rada i razvitka “Svitanja”;
 • · donosi i mijenja Statut “Svitanja”;
 • · usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu “Svitanja”;
 • · donosi i mijenja Program rada
 • · donosi druge akte i odluke vezane za rad “Svitanja”;
 • · bira i razrješuje dužnosti Predsjednika/ce, Dopredsjednika/ce, Tajnika/ce
 • · bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora
 • · odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • · donosi Etički kodeks Udruge, njegove dopune i izmjene;
 • · odlučuje o žalbama članova/ica na odluke o isključenju te ostale odluke Upravnog odbora;
 • · odlučuje o prestanku rada “Svitanja” i raspodjeli preostale imovine Udruge;
 • · odlučuje o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli “Svitanja”);
 • · odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
 • · imenuje Likvidatora/icu Udruge;
 • · drugim važnim sadržajima za funkcioniranje i rad Udruge u cjelini;
 • · obavlja druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

 

UPRAVNI ODBOR “SVITANJA”

Članak 22.

 

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Udruge.

Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Upravni odbor ima neparan broj članova/ica, najmanje 5 članova/ica, a najviše 7, uključujući Predsjednika i Dopredsjednike Udruge koji su članovi Upravnog odbora po položaju.

Članove/ice Upravnog odbora bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine, uz mogućnost da budu ponovno birani.

Predsjednik/ca Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora te on/ona saziva sjednice Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, zamjenjuje ga dopredsjednik Upravnog odbora.

Članak 23.

 

Upravni odbor:

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština

-predlaže dnevni red skupštine i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja

- organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine,

- provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine Udruge,

- donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Udruge i izvršavanje programa Udruge, ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine,

- odlučuje u prvom stupnju o isključivanju iz članstva

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge

- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge,

- izvršava financijski plan Udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,

-upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge,

- donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja Udruge,

-bira i razriješava Stručno savjetodavno vijeće Udruge

-imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Udruge, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom Udruge ili koje mu povjeri Skupština,

-određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih djelatnostima,

-odlučuje o osnivanju i ukidanju podružnica Udruge

-rješava i u drugim pitanjima propisanima Zakonom i ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

Upravni odbor po potrebi će svojom odlukom odrediti osnivanje sekcija kroz koje će se odvijati rad Udruge.

 

Članak 24.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu najmanje jednom u šest (6) mjeseci, a saziva ih predsjednik Udruge. U slučaju potrebe, sjednice se mogu održavati i češće.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu sedam (7) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može iznimno sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati elektronskim putem.

U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova/ica Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastaviti će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge, sjednicu Upravnog odbora saziva Dopredsjednik Udruge ili član/ica Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Upravnog odbora na zahtjev:

 • • Nadzornog odbora Udruge
 • • Najmanje četiri (4) člana Upravnog odbora Udruge
 • • Najmanje jedne petine (1/5) svih članova Skupštine Udruge

Članak 25.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova/ica.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova/ica.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 26.

Članovi/ice Upravnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini Udruge.

Skupština u ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana/icu Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati Upravni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.

Skupština može opozvati člana/icu Upravnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora.

Upravni odbor ili član/ica Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana/ice Upravnog odbora može podnijeti najmanje 5 članova/ica, odnosno Predsjednik.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima/cama Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi Ppredsjednik.

U slučaju iz stavka 6. naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata Predsjednika Udruge i članova/ica Upravnog odbora Udruge.

 

NADZORNI ODBOR “SVITANJA”

 

Članak 27.

 

Nadzor rada, odnosno poslovanja Udruge obavlja Nadzorni odbor “Svitanja”. Nadzorni odbor ima tri (3) člana/ice. Članovi Nadzornog odbora su izabrani na mandat od četiri (4) godine.

Mandat članova/ica Nadzornog odbora prestaje razrješenjem na Skupštini “Svitanja”.

Članovi/ce Nadzornog odbora ne mogu biti članovi/ce Upravnog odbora. Na svojoj prvoj sjednici, članovi/ce između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

 

Članak 28.

Nadzorni odbor:

- kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge,

- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza,

- kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana,

- o svim nalazima upoznaje Predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu”Svitanja”

- podnosi Skupštini “Svitanja” izvještaj o svom radu i nalazima.

Članak 29.

 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Predsjednika “Svitanja”.

Odluke se donose većinom glasova Nadzornog odbora.

Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini “Svitanja”.

Tijela “Svitanja” dužna su Nadzornom odboru pružiti potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

 

PREDSJEDNIK/CA “SVITANJA”

 

Članak 30.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/ica “Svitanja”.

Predsjednika/icu bira Skupština “Svitanja” na mandat od četiri (4) godine.

Članak 31.

Predsjednik/ica:

-zastupa “Svitanje”;

-saziva Skupštinu “Svitanja”;

-rukovodi radom Skupštine “Svitanje”;

-utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;

-utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;

-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine;

-podnosi izvješće o radu “Svitanja” Skupštini;

-brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine “Svitanje”;

-nadzire materijalno i financijsko poslovanje “Svitanja”;

-sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun “Svitanja”;

-dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;

-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima “Svitanja”.

 

Članak 32.

Za svoj rad Predsjednik/ica je odgovoran Skupštini. Predsjednik/ica podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ice u

svim poslovima zamjenjuju ga Dopredsjednici ili Tajnik/ica “Svitanja”.

DOPREDSJEDNICI “SVITANJA”

 

Članak 33.

Udruga „Svitanje“ može imati dva (2) Dopredsjednika.

Dopredsjednike bira Skupština, iz redova radnih članova/ica “Svitanja”, na mandat od četiri (4) godine.

Dopredsjednici Udruge pomažu Predsjedniku u njegovom radu te ga zamijenjuju u slučaju njegove odsutnosti. Dopredsjednici za svoj rad odgovaraju Predsjedniku i Skupštini. 

Dopredsjednici zastupaju Udrugu.

TAJNIK/ICA “SVITANJA”

 

Članak 34.

 

Tajnika/cu “Svitanja” bira i imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u “Svitanju”.

Tajnik/ca “Svitanja” vodi Popis članova.

Tajnik/ca može obavljati i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik/ca “Svitanja”.

Članak 35.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja “Svitanja”, Upravni odbor, Skupština ili Predsjednik/ica mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje njihov sastav, zadaću, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

STRUČNO SAVJETODAVNO VIJEĆE UDRUGE “SVITANJE”

 

Članak 36.

 

Stručno savjetodavno vijeće “Svitanja” je stalno stručno i savjetodavno tijelo Udruge koje bira i razrješava Upravni odbor. Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri (4) godine. Broj članova, zadaća i način rada utvrđuje Upravni odbor internim aktom.

 

 1. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 37.

 

Imovinu “Svitanja” čine:

-novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

-novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

-pokretnine i nekretnine,

-intelektualno vlasništvo te druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa Zakonom.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Za svu materijalnu i nematerijalnu imovinu u vlasništvu “Svitanja” provodi se godišnja inventura.

Članak 38.

 

Za opravdane troškove učinjene zbog obavljanja djelatnosti u „Svitanju“ i za “Svitanje”, članovi Udruge imaju pravo na naknadu, kao i na nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 39.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik/ica “Svitanja” podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 40.

Ukoliko između članova/ica Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi/ce će taj spor nastojati riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspije, mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova/ica, kojima oni mogu slobodno raspolagati.

      Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi/ce Udruge, članovi/ce upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi, dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a na uštrb interesa drugih članova/ica Udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno. 

      Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Upravni odbor. U drugom stupnju nadležna je Skupština Udruge.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

LIKVIDATOR/ICA UDRUGE

 

Članak 41.

 

Likvidator/ica udruge je fizička ili pravna osoba.

Likvidatora/icu udruge bira i opoziva skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator/ica ne mora biti član/ica Udruge, ali mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem, kako bi mogao/la voditi brigu o raspodjeli imovine u postupku likvidacije.

Likvidator/ica ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge, ali u visini koju određuje Upravni odbor na pravoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Otvaranjem likvidacijskog postupka, Likvidator/ica se upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 42.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovina će pripasti nekoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

 

Statut kao i ostale akte koje donosi Skupština donosi se nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

Članak 44.

 

Opći akti Udruge uskladit će se s odredbama ovog statuta u roku od jedne (1) godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 45.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                               Predsjednik/ica Udruge

                                                                                                                                                   __Dražen Hržić__