Projekt „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“ imao je za cilj informirati osobe s psihičkom bolesti i članove njihove obitelji o pravima osoba, te savjetovati o postupanju prilikom stigme i diskriminacije u cilju prevencije negativnih posljedica. Savjetovalište o pravima osoba s psihičkom bolesti osnovano je zbog potrebe za povećanjem informiranosti o pravima osoba s psihičkom bolesti kako bi im pomogli da se bolje informiraju o pravima, prepoznaju njihovo kršenje i poduzmu mjere u zaštiti svojih prava, te se zaštite od negativnih posljedica stigme i diskriminacije.

Usluge je provodio multidisciplinarni tim: pravnica, socijalna radnica i psihijatrica, koji su individualno informirali o pravima iz njihove nadležnosti, kao i timski kada god je to situacija zahtijevala. Ovdje se nalazi Izvještaj o rezultatima projekta.